Интелектуален продукт 1: Обучителна среда за дигитална педагогика с отворени образователни ресурси. Целите на този интелектуален продукт са:

  • • Познаване на контекста и компетентностната рамка в сферата на дигиталната педагогика.
  • • Познаване и управление на различни иновативни подходи.
  • • Познаване и прилагане на инструменти и онлайн услуги за създаване, редактиране и разпространение на иновативно дигитално съдържание.
  • • Избор на методологически стратегии и подходящи дидактически и технологични ресурси за осигуряване на условия за учене, в съответствие с целите, съдържанието и технологичния капацитет на обучаемите.
  • • Създаване, планиране и оценка на обучителни дейности чрез иновативна и отворена педагогика.

Курсът ще бъде фокусиран върху педагогическия подход на активно учене, обогатен с мотивиращи елементи. Този подход осигурява използването на възможностите на технологииите да отключат педагогически идеали като персонализация и колаборативно учене. На обучаемите ще се предоставят възможности за предварителна оценка, така че да знаят предварително кои техни компетентности изискват развиване.

По този начин ще могат да избират между секциите, които се отнасят за тях или цялостно преминаване през модулите. Всеки раздел на курса ще включва съдържание, дейности, дискусии, рефлексии и оценка на постиженията. Ще включим набор от практически дигитални инструменти, фасилитиращи организацията, мониторинга и оценяването на иновативни форми на продължаващо професионално образование и обучение и подкрепящи обучителите в онлайн адаптацията.