Екипът на проект Leaders IN TEACH включва организации от различни европейски страни, което помага за създаването на синергия от различни реалности: Испания, Полша, Италия и България

Запознайте се с нас

Mediacreativa

MC2020 ние сме компания, която предлага уникални решения за успешно справяне с икономически и социални предизвикателства в съответствие с европейските стандарти за конкурентоспособност, устойчивост, както и социално и териториално сближаване.

За да постигнем това, ние работим с глобална визия в непрекъснато сътрудничество с местните администрации, регионалната и централна администрация, европейските институции и организации.

С мултидисциплинарен екип, който разчита на експертиза и иновативни знания, свързани с 15 години проектиране, управление и координация на проекти, нашата цел е да допринесем за успеха на публичните институции по време на процеса на усъвършенстване на демократичното, социално и икономическо управление, чрез проекти и инициативи, които имат за цел подобряване качеството на живот на гражданите.

BFE

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г. Нейната мисия е да поркрепи развитието на гражданското общество чрез инициативи, които повишават конкурентоспособността на човешките ресурси и допринасят за икономическото развитие и просперитета. За постигане на целите си Фондацията осъществява разнообразни проекти в областта на ученето през целия живот и кариерното консултиране, заетостта, социалната политика, професионалното образование и обучение и младежката работа.

ФБО е признат лидер в областта на обучението през целия живот и професионалното консултиране в България. Нейните инициативи дадоха голям тласък за развитието на системата за кариерно консултиране в страната и за повишаване на осведомеността за техните ползи на всички заинтересовани страни и широката общественост.

От 2005 г. Фондацията е обучила над 1000 кариерни консултанти по програмата Global Career Development Facilitator (GCDF). Инициативата дава възможност за достъп до кариерни услуги на хиляди българи, чрез предлагането им в над 600 училища, 37 университета, 28 регионални центъра за кариерно развитие, 10 младежки центъра, бюра по труда и над 100 частни компании, публични институции и неправителствени организации в България.

COOSS

COOSS е италианска частна организация с нестопанска цел, която се стреми да подпомога интеграцията на хора в неравностойно положение чрез предоставяне на грижи и социални, образователни и обучителни услуги, както и прилагане на интервенции за посрещане на различните нужди на местната общност. Създадена през 1979 г., екипът на COOSS наброява днес повече от 2900 служители и обслужва повече от 7 400 потребители, сред които възрастни хора, хора с увреждания, непълнолетни лица, младежи, зависими хора, мигранти.

Призната от регионалните власти, COOSS също така е активна в професионалното образование и обучение (ПОО), управлява и развива ПОО (както в началното, така и в по-нататъшното обучение), дейности за образование на възрастни и управление на национални и международни проекти от 1993 г.

KCZIA

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji sp. z o.o. (KCZIA) – Центърът за управление и администрация в Краков Ltd (http://www.kczia.eu) е частно МСП, основано в Полша през 1999 г.

KCZIA е специализирана в:
1. Консултации и услуги за фирми и НПО. KCZIA предлага висококачествени аутсорсинг услуги. Също така предоставя консултантски услуги в областта на управление на предприятия, насърчаване на иновации, трансфер на технологии, внедряване на научни и изследователски решения.

2. Образование за възрастни
а) KCZIA има богат опит в предоставяне на обучения за придобиване на професионални и меки умения за възрастни и младежи, разработени чрез участие в образователни проекти.
б) KCDKO – Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych е център за иновации в образованието.

KCDKO е автор или съавтор на много успешни проекти за подобряване на образователната система. KCDKO организира обучения за учители, директори и друг училищен персонал, работещ в начални, средни и проефесионални училища, както и в училища за възрастни.

Във всички свои инициативи KCDKO си сътрудничи с различни институции от ЕС и Полша.

Fundación Juan de los Toyos

Juan de los Toyos е организация с нестопанска цел, кръстена на министъра на труда, социалното осигуряване и комуникациите в първото баско правителство през 1936 г. Той беше човек с дълбоки социални и демократични ценности, които Фондацията прие като свои.

Нашата фондация е замислена като отворено пространство за изследвания, дебати и срещи, позволяващи демократично и масово участие и принос на хора и институции в социалния прогрес, в подобряването на условията за хората, особено тези с по-малко предимства и в изграждането на по-равноправно и сплотено общество. Ние също така сме институция, която участва активно в обществото чрез предлагане на професионални курсове.

От друга страна, ние реализираме изследвания, проучвания, проекти, конференции и изложби, за да допринесем за създаването на по-справедливо, по-сплотено и подкрепящо общество, като в същото време генерираме знания. Ето защо решихме да координираме нов европейски проект по програма Еразъм+ за развитие на дигитална компетентност в преподаването.

Новият проект, наречен „Leaders In Teach“, е един от 15-те проекта, избрани от испанската национална агенция SEPIE. Целта на проекта е да се предоставят на обучителите в сферата на ПОО необходимите умения за използване на технологиите по креативен и иновативен начин. За да я постигнем, се стремим да повишим тяхната компетентност в областта на дигиталното обучение.