Zespół projektu Leaders IN TEACH składa się z podmiotów działających w Hiszpanii, Polsce, Włoszech i Bułgarii. Nasz wspólny projekt przyczyni się do scalenia różnych perspektywch społeczno-kulturowych i pozwoli na uzyskanie wzmocnienie międzynarodowej współpracy.

O nas

Mediacreativa

MC2020 jest firmą, która oferuje unikalne rozwiązania, aby skutecznie stawiać czoła wyzwaniom społecznym i gospodarczym zgodnie z europejskimi standardami konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju oraz spójności społecznej i terytorialnej.

W tym celu pracujemy w ramach globalnej wizji, w stałej współpracy z administracją lokalną, regionalną, Generalną Administracją Państwową, instytucjami europejskimi i wieloma innymi podmiotami.

Dzięki multidyscyplinarnemu zespołowi specjalistów, który posiada fachową i innowacyjną wiedzę, powstałą w wyniku 15 lat projektowania, zarządzania i koordynacji projektów, naszym celem jest przyczynianie się do sukcesu instytucji publicznych w procesie doskonalenia demokratycznego, społecznego i gospodarczego zarządzania poprzez projekty i inicjatywy, które mają na celu poprawę jakości życia obywateli.

BFE

Business Foundation for Education (BFE) to bułgarska organizacja pozarządowa założona w 2005 roku. Jej misją jest ułatwianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjatywy zwiększające konkurencyjność zasobów ludzkich oraz przyczyniające się do rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Aby osiągnąć swoje cele, fundacja realizuje różnorodne inicjatywy z zakresu uczenia się przez całe życie i poradnictwa zawodowego, polityki zatrudnienia i polityki społecznej oraz pracy z młodzieżą.

BFE jest uznanym liderem w dziedzinie uczenia się przez całe życie i poradnictwa zawodowego w Bułgarii. Inicjatywy organziacji dały duży impuls do rozwoju systemu poradnictwa zawodowego w kraju i podniosły świadomość wszystkich interesariuszy i opinii publicznej na temat korzyści płynących z kształcenia dorosłych.

Od 2005 roku BFE przeszkoliło ponad 1000 doradców zawodowych w ramach programu Global Career Development Facilitator (GCDF). Inicjatywa umożliwia dostęp do poradnictwa zawodowego w ponad 600 szkołach, 37 uniwersytetach, 28 regionalnych centrach rozwoju kariery, 10 ośrodkach młodzieżowych, urzędach pracy i ponad 100 firmach prywatnych, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych w Bułgarii.

COOSS

COOSS to włoska prywatna organizacja non profit, której głównym celem jest wspieranie integracji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez świadczenie usług socjalnych, pomocowych, opiekuńczych, edukacyjnych i szkoleniowych oraz proponowanie interwencji w celu zaspokojenia różnych potrzeb społeczności lokalnej. Powstała w 1979 r. COOSS liczy obecnie ponad 2900 pracowników i obsługuje ponad 7.400 klientów, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, nieletnich, osoby uzależnione, migrantów.

Uznana przez rząd regionalny, COOSS jest również aktywna w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET), zarządzaniu i rozwijaniu inicjatyw VET (zarówno w ramach szkoleń wprowadzających, jak i dla zaawansowanych), kieruje działaniami w zakresie edukacji dorosłych oraz jest aktywna w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi od 1993 roku.

KCZIA

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp. z o.o. jest prywatną firmą założoną w 1999 roku. Specjalizuje się w:

1. Konsultingu i usługach dla firm oraz organizacji pozarządowych. KCZiA oferuje wysokiej jakości usługi outsourcingowe. Prowadzi także usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiebiorstwami, promowania innowacyjności, transferu technologii, wdrażania rozwiązań naukowo-badawczych.

2. Edukacji dla dorosłych
a) KCZiA ma szerokie doświadczenie w szkoleniach zawodowych i miękkich, skierowanych do osób dorosłych i młodzieży, wypracowane wskutek udziału w projektach edukacyjnych.
b) Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych (KCDKO). KCDKO jest ośrodkiem zajmującym się innowacją w edukacji. KCDKO autorem lub współautorem wielu zakończonych z sukcesem projektów doskonalących system edukacji. KCDKO organizuje szkolenia dla nauczycieli, dyrekcji oraz innego personelu szkolnego, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, średnich i dla dorosłych.

We wszystkich inicjatywach KCZiA współpracuje z różnymi instytucjami z UE i Polski.

Fundación Juan de los Toyos

Juan de los Toyos Fundazioa jest organizacją non profit, która przyjęła imię ministra pracy, bezpieczeństwa publicznego i komunikacji, który został powołany na stanowisko przez pierwszy rząd baskijski w 1936 roku. Był człowiekiem o głęboko zakorzenionych wartościach demokratycznych, w zgodzie z nimi fundacja prowadzi swoje działania.

Nasza organizacja funkcjonuje jako otwarta przestrzeń do badań, debaty i spotkań. Dzięki temu przyczynia się do postępu społecznego i poprawy warunków życia obywateli, zwłaszcza tych mniej uprzywilejowanych, oraz budowania bardziej równego i spójnego społeczeństwa. Jesteśmy również instytucją, która aktywnie uczestniczy w społeczeństwie poprzez realizację szkoleń dla zatrudnienia, zarówno w zakresie dostępności, jak i utrzymania miejsc pracy.

Z drugiej strony prowadzimy badania, studia, projekty, konferencje i wystawy m.in. po to, aby przyczynić się do tworzenia bardziej sprawiedliwego, bardziej spójnego, egalitarnego i wspierającego społeczeństwa, a jednocześnie do generowania wiedzy. Dlatego zdecydowaliśmy się koordynować nowy europejski program Erasmus Plus, aby rozwijać kompetencje cyfrowe w nauczaniu.

Nowy projekt o nazwie „Leaders In Teach” jest jednym z 15 projektów wybranych przez hiszpańską służbę do internalizacji edukacji SEPIE. Ir ma na celu zapewnienie trenerom VET umiejętności niezbędnych do korzystania z technologii w kreatywny i innowacyjny sposób. W tym celu dążymy do zwiększenia ich kompetencji w zakresie edukacji cyfrowej.